Категорії
System

Системна інженерія мовами світу

System IngeneeringВведення

Системна інженерія (System Engineering) або Системотехніка – технічна наука, яка вивчає загальні закономірності створення, удосконалення і використання технічних систем. Проте варто зазначити, що доля цього терміну дещо важка, оскільки більшість авторів провідних видань використовували визначення терміну на основі власного перекладу зарубіжних джерел. У даній статті розглянуто визначення терміну «Системна інженерія» та “Системотехніка” на основі матеріалів відповідних різномовних сторінок Вікіпедії.

Системотехніка – україномовна Вікіпедія.

Системотехніка (англ. Systems Engineering) — напрямок науки і техніки, який охоплює проектування, створення, випробування та експлуатацію складних систем технічного і соціально-технічного характеру. Є прикладним втіленням теорії систем. Сформувалася до початку 60-х років.

У вузькому значенні, системотехніка — це інженерна дисципліна, яка займається :

  • Проектуванням і впровадженням апаратних засобів обчислювальної техніки і інтелектуальних комп’ютерних систем.

  • Налагодженням, налаштуванням, дослідною експлуатацією і поетапним введеням в дію апаратних засобів обчислювальної техніки і інтелектуальних комп’ютерних систем.

  • Проектуванням і впровадженням системного і мережевого програмного забезпечення.

  • Налаштуванням системного і мережевого програмного забезпечення.

  • Встановленням прикладного програмного забезпечення.

  • Технічним обслуговуванням інформаційних систем.

  • Організацією інформаційних систем та захистом інформації в них.

Системотехніка – напрям у кібернетиці, що вивчає питання планування, проектування, створення, випробовування та експлуатації складних інформаційних систем, основу яких становлять обчислювальні машини. Термін виник у 60-х рр. ХХ ст. у зв’язку з розвитком автоматизованих систем керування (управління) підприємством і галузями господарства.

Системная инженерия – російськомовна Вікіпедія.

Системна інженерія – міждисциплінний підхід та засоби для створення успішних систем; міждисциплінний підхід, що охоплює всі технічні зусилля з розвитку та верифікації інтегрованої і збалансованої в життєвому циклі множини системних рішень, що стосуються людей, продукту та процесу, які задовольняють потреби замовника.

Для перегляду повної статті на російській мові натисніть на зображення.

Системотехника – російськомовна Вікіпедія

Системотехніка – радянська інженерна дисципліна , що з’явилася як аналог системної інженерії (англ. Systems Engineering) – напрямки науки і техніки , що охоплює проектування, створення, випробування та експлуатацію складних систем технічного і соціально- технічного характеру.
У 1961 р. в СРСР вийшов переклад першої в світі книги з системної інженерії Г. Х. Гуда і Р. Е. Макола «Розробка системи». Автори розглядали системну інженерію як дисципліну , що дає ключ до розробки великих , складних , високоавтоматизованих технічних систем, вперше описавши основні ознаки систем великого масштабу і вказавши на те, що при їх створенні широко використовуються колективні методи роботи і виникають проблеми не тільки технічного, але й організаційно -управлінського характеру. Редакції видавництва перекладеної книги  не сподобався буквальний переклад «системна інженерія» або «інженерія систем» і було запропоновано термін «системотехніка», маючи на увазі не системотехніку в точному сенсі, а системотехнологію. Це мало наслідком недоліки у підготовці радянських розробників складних систем.

Systems engineering – англомовна Вікіпедія

Системна інженерія (systems engineering) – міждисплінарне поле інженерії, що зосереджується на тому, як будувати та керувати складними інженерними проектами скрізь їх життєві цикли.

Такі питання, як надійність, логістика, координація різних команд (управління вимогами), система мір оцінювання (evaluation measurements) та інші дисципліни стають значно складнішими, коли йдеться про великі і складні проекти.

Системна інженерія має справу з методами оптимізації (optimization methods), інструментами управління ризиками (risk management tools).

Вона перевизначає технічні та людино-орієнтовані дисципліни такі, як: теорія автоматичного управління (control engineering), промислова інженерія (industrial engineering), організація навчання (organizational studies) та управління проектом (project management).

Термін «системна інженерія» може бути відслідкований до «Bell Telephone Laboratories» у 1940-х роках.

Systems Engineering, Systems Design – німецькомовна Вікіпедія 

Системна інженерія (Systems Engineering, Systems Design) – це міждисциплінний підхід до розвитку складних технічних систем в великі проекти та їх реалізації. Системна інженерія необхідна для кращого контролю окремих складових великих проектів, як, наприклад, логістика чи координація.

Центральними в системній інженерії є питання:

  1. Включення в цикл розвитку окремих якостей та функцій, що необхідні споживачам.

  2. Синтезування дизайну и перевірки функціонування.

При цьому до уваги приймається загальна проблема виробництва, ціни, плану, презентації, подальших розробок,  підтримки, тестування, переробки.

Системна інженерія інтегрує усі ці дисципліни в єдиний структурований процес, розрахований на командну працю. Цей процес застосовується від концепції розробки до виробництва, а в деяких випадках до скорочення чи утилізації.

Основою системної інженерії є ствердження про те, що система є чимось більшим, ніж просто сукупність підсистем(чи її компонентів) і тому повинна розглядатися як єдине ціле. Роботу над складним проектом, наприклад, виконує команда системних інженерів, в якій кожен спеціаліст бере на себе відповідальність за певну частину роботи, а керівник команди несе відповідальність за весь проект.

Висновки

Аналізуючи вищенаписане, можна зробити висновок про те, що визначення терміну «системна інженерія» або «системотехніка» є дещо відмінним від інших на різних мовах. Це досить легко пояснити тим, що у кожній країні ця наукова й інженерна дисципліна розвивалася дещо своєрідно і у різні періоди історії. Наприклад, у Радянському Союзі термін з’явився у 60-х роках, а у США у 40-х роках 20 сторіччя. Проте, можна явно помітити спільну основу серед всіх визначень.  Так, наприклад, усі автори спільні у думках про те, що системна інженерія (системотехніка) є міждисциплінним полем діяльності, що основними задачами її є побудова та керування складними системами (проектами).

Також варто зазначити, що у процесі вивчення системної інженерії явно недостатньо спиратися на одномовні джерела, для найбільш продуктивного засвоєння матеріалу необхідно використовувати навчальні джерела різних мов.

Аналіз різномовних визначень термінів “системна інженерія”, системотехніка, systems engineering,  systems design ще раз переконує у тому, що віршована думка талановитого Тараса Шевченка “…Учитесь, читайте, чужому навчайтесь й свого не цурайтесь…” – у теперішній час ще більш актуальна, ніж у часи її візуалізації у 1845 році. Не випадково, 9 березня 2014 року, у день 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка, на головній пошуковій сторінці Google було розміщене зображення талановитого українського кобзаря і філософа.

Джерела:

http://uk.wikipedia.org/wiki/Системотехніка

http://ru.wikipedia.org/wiki/Системная_инженерия

http://en.wikipedia.org/wiki/Systems_engineering

http://de.wikipedia.org/wiki/Systems_Engineering

Автор: Глибченко В. Д., 303.glybchenko.vladislav@gmail.com

Записи з подібними тегами